About This Project

2. Smart Factories

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia zrealizowała projekt  Smart Factories in new EU Member States, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub, DIH) i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy pn. Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld Euro przychodu rocznie.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 137 podmiotów, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowały się 34. ŚCKP 4.0. był jedynym nich, w wyniku  czego otrzymaliśmy wsparcie w postaci indywidualnych szkoleń, warsztatów i spotkań z mentorami.

 

Program stworzenia DIHów rozpoczął się warsztatami w Sofii w dniach 19-20 lutego 2018 r. Mieliśmy okazję skorzystać ze szkoleń indywidualnych obejmujących warsztaty i mentoring w celu opracowania biznesplanu, określenia specyficznych potrzeb przemysłu w swoich regionach, przeprowadzenia studiów wykonalności i ustalenia potencjalnych systemów finansowania.

W ramach projektu Smart Factories, ŚCKP 4.0 zmapowało ekosystem interesariuszy, którzy bezpośrednio i pośrednio mogą współpracować z Cyfrowym Ośrodkiem Innowacji. Wśród 307 podmiotów wyszczególniono ponad 110 małych i średnich i 150 dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, jak i podmioty reprezentujące fundusze Venture Capital, inkubatory i akceleratory  oraz organizacje klastrowe. SCKP 4.0 zbadało także zaangażowanie rynku w celu poznania aktualnego stanu wiedzy na temat cyfryzacji, oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie kompetencji oraz zebrania informacji zwrotnych, które pozwolą ŚCKP 4.0 dostosować swoje usługi do realnych potrzeb rynku.

Skip to content