About This Project

1. Program pilotażowy: „Analiza modelu funkcjonowania Digital Innovation Hub, wyspecjalizowanego w Przemyśle 4.0”.

Zleceniodawca: Skarb Państwa – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)

Zleceniobiorca: ŚCKP 4.0

Czas trwania: wrzesień 2018 – grudzień 2018

W ramach programu pilotażowego:

 

 • dokonano identyfikacji przedsiębiorstw, które spełniały kryteria kwalifikujące je do uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wymaganiami określonymi przez MPiT,
 • wykonano badania ankietowe, których głównym celem było zebranie danych dotyczących charakteru produkcji, zarządzania procesami oraz potencjału cyfryzacji wizytowanego przedsiębiorstwa
 • przeprowadzono wizyty w przedsiębiorstwach, na które składają się następująceelementy:
  • prezentacja technologii Przemysłu 4.0 z uwzględnieniem skali i specyfikidziałalności wizytowanego przedsiębiorstwa
  • wywiad pogłębiony pozwalający zidentyfikować obszary, w których implementacja koncepcji Przemysłu 4.0 może usprawnić funkcjonowanie działania danego przedsiębiorstwa, a także obawy przed wdrażaniem nowych technologii i oczekiwania przedsiębiorstw
  • prezentacja części produkcyjnej firmy wraz z parkiem maszynowymi podstawowymi działami w przedsiębiorstwie
 • utworzono strukturę demonstracyjną, którą pozwala na demonstrację technologii Przemysłu 4.0
 • zaprezentowano możliwe zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w oparciu o przygotowany demonstrator
 • przygotowano raporty z wizyt w firmach wskazujące elementy koncepcji Przemysłu0 (biznesowe lub technologiczne) które mogą usprawnić dany obszar działania przedsiębiorstwa.

W ramach projektu współpracowaliśmy z firmami z sektora:

 

Małe przedsiębiorstwa:

 

 • Specjalistyczne technologie teleinformatyczne (działalność usługowa w zakresie technologii
 • informatycznych i komputerowych),
 • Produkcja środków transportu (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych),
 • Lotniczo-kosmiczny (np. drony)
 • Ekobudownictwo (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
 • niemieszkalnych)
 • Gospodarowanie ściekami i odpadami (składowanie i utylizacja odpadów komunalnych i innych),

 

Średnie przedsiębiorstwa:

 

 • Produkcja środków transportu (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych)
 • Maszynowy (produkcja maszyn górniczych)
 • Ekobudownictwo (produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa)
 • Żywność wysokiej jakości (produkcja wyrobów piekarskich i mącznych)
 • Produkcja leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych (produkcja aparatury medycznej – endoskopów):

 

Duże przedsiębiorstwa:

 

 • produkcja środków transportu (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych)
 • przetwórstwo przemysłowe (przetwarzanie produktów stalowych):
 • systemy militarne (produkcja pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym).
Skip to content