About This Project

3. Program pilotażowy: „Opracowanie metodyki i programów dla kształcenia Doradców oraz Liderów wraz z wynikami testu funkcjonalności programu kształcenia Liderów”

Zleceniodawca:                Skarb Państwa – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)

Zleceniobiorca:                 ŚCKP 4.0

Czas trwania:                    listopad 2018 – marzec 2019

Wyniki programu pilotażowego:

 

 • Opracowanie odrębnych profili kompetencyjnych dla Doradcy oraz Lidera Przemysłu Przyszłości (określenie wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności, nastawienia w odniesieniu do kandydata i absolwenta programu)
  • Określenie i uzasadnienie szczegółowych oczekiwanych kompetencji i umiejętności Doradców i Liderów z uwzględnieniem ścieżki ich kształtowania (szkolenia)
  • Określenie ścieżek rozwoju Doradcy i Lidera w zależności od pierwotnej roli przez nich pełnionej w przedsiębiorstwie
 • Analiza efektów prac innych projektów w zakresie kształtowania kompetencji dla Przemysłu 4.0
 • Identyfikacja i analiza istniejących programów przygotowania Doradców i Liderów w innych krajach oraz zbliżonych rozwiązań krajowych – ocena efektywności.
 • Przygotowanie ramowej wersji programu i metodyki kształtowania kompetencji Doradców Przemysłu Przyszłości i Liderów z uszczegółowieniem rozwiązań dla poszczególnych kompetencji tworzących profil Doradcy oraz profil Lidera.
 • Konsultacje ramowej wersji programu w gronie zespołu ekspertów reprezentujących podmioty powiązane z tematyką kompetencji dla Fundacji Przemysłu Przyszłości, powołanego przez MPiT
 • Przeprowadzenie testu funkcjonalności programu dla Liderów poprzez zorganizowanie zajęć teoretycznych/ laboratoryjnych z zakresu programu w oparciu o demonstrator technologii Przemysłu 4.0 w wymiarze min. 24 h oraz zajęć projektowych, podczas których zostaną opracowane strategie transformacji przedsiębiorstw w wymiarze min. 24 h.
 • Przeprowadzenie oceny testu funkcjonalności programu kształcenia Liderów w przedsiębiorstwach na podstawie:
  • opracowanej przez uczestników szkolenia strategii cyfryzacji własnych przedsiębiorstw,
  • oceny zrealizowanego programu kształcenia za pomocą badania ankietowanego przeprowadzonego wśród uczestników
 • Propozycja certyfikacji i gradacji poziomu kompetencji Doradców i Liderów
 • Opracowanie raportu końcowego z testu funkcjonalności programu kształcenia Liderów w przedsiębiorstwach
Skip to content